Formularz zgłoszeniowy uczestnictwa
Dane rejestracyjne
Imię
Nazwisko
Data urodzenia
Telefon kontaktowy
E-mail
Adres
Ulica
Kod pocztowy
Miejscowość
Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Ortograficznego "Dyktando 2018". Zapoznałem się także z Klauzulą informacyjną dla uczestnika Ogólnopolskiego Konkursu Ortograficznego DYKTANDO 2018.

 Klauzula informacyjna dla uczestnika Ogólnopolskiego Konkursu Ortograficznego DYKTANDO 2018

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/96/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119) dalej „RODO”  informuję że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury
  Krystyny Bochenek, plac Sejmu Śląskiego 2, 40-032 Katowice, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem:
 • Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek, plac Sejmu Śląskiego 2, 40-032 Katowice;
 • e-mail: iod@miasto-ogrodow.eu.
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w Ogólnopolskim Konkursie Ortograficznym DYKTANDO 2018, i nie będą udostępniane innym odbiorcom, chyba, że wynika to bezpośrednio z przepisów prawa.
 2. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, poza danymi, których obowiązek przekazania wynika
  z obowiązujących przepisów prawa, jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w Ogólnopolskim Konkursie Ortograficznym DYKTANDO 2018.
 4. Na podstawie obowiązujących przepisów posiada Pani/Pan prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
 • sprostowania swoich danych (art. 16 RODO),
 • usunięcia (art. 17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 21 RODO),
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 ust. 1 RODO),
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 7 ust. 3 RODO).
 1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu (w myśl art. 22 RODO).
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla konkursu, związany
  z rozliczeniami, tj. 6 lat.

 

Klauzula Zgody

 

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)  wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych dla potrzeb uczestnictwa w Ogólnopolskim Konkursie Ortograficznym DYKTANDO 2018 oraz na korzystanie
z mojego wizerunku w związku z konkursem, w celu budowania pozytywnego profilu administratora w mediach i przestrzeni publicznej.

 

Wyrażam zgodę.