Dyktando online

Dyktando online 2020 dobiegło końca.
Gratulujemy zwycięzcom!

Archiwum poprzednich edycji dostępne jest pod tym adresem.

REGULAMIN
OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO
DYKTANDO 2020 (ONLINE)
 1. Organizatorzy
  Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Ortograficznego Dyktando 2020 (online) jest Urząd Miasta Katowice. Współorganizatorem są: Rada Języka Polskiego przy Prezydium PAN oraz Fundacja im. Krystyny Bochenek. Realizatorem konkursu jest Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek.
 2. Zasady uczestnictwa
  1. W Dyktandzie 2020 (online) mogą uczestniczyć osoby powyżej 16 roku życia (do konkursu nie będą kwalifikowane osoby, które urodziły się po 24.10.2004 roku).
  2. Warunkiem uczestnictwa w Dyktandzie 2020 (online) jest: 1. spełnienie wymagań technicznych podanych na stronie konkursu (www.dyktando.info.pl); 2. zarejestrowanie się, wypełnienie formularza zgłoszenia i otrzymanie drogą e-mailową potwierdzenia o zakwalifikowaniu do konkursu online.
  3. Zgłoszenia udziału w konkursie można dokonać, wypełniając formularz na stronie www.dyktando.info.pl .
  4. Realizator gwarantuje udział w Dyktandzie 2020 (online) 2000 osób, które jako pierwsze zgłoszą chęć przystąpienia do konkursu.
  5. Realizator prowadzi bazę danych. Po otrzymaniu zgłoszenia Realizator osobie wyrażającej chęć udziału w Dyktandzie 2020 (online) przesyła e-mailem informację zwrotną o fakcie rejestracji oraz prośbę o aktywację konta w systemie Dyktando 2020 (online).
  6. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 4 października 2020 roku (niedziela). Jeśli limit miejsc zostanie wyczerpany wcześniej, Realizator przestanie przyjmować kolejne zgłoszenia.
  7. W konkursie nie mogą uczestniczyć absolwenci filologii polskiej z tytułem magistra bądź licencjata, a także pracownicy naukowi z tego zakresu.
  8. W konkursie nie mogą uczestniczyć laureaci poprzednich Dyktand*.
  9. Udział w konkursie jest bezpłatny.
  10. Każdy z uczestników konkursu wyraża nieodwołalną zgodę na bezpłatne zarejestrowanie w czasie konkursu, utrwalenie na nośnikach audiowizualnych jego wizerunku i danych w materiałach wydawanych i rozpowszechnianych publicznie i niepublicznie, w każdej formie i technice, w nieograniczonym czasem i przestrzenią polu eksploatacji. Materiały te będą służyć pośrednio lub bezpośrednio promocji konkursu.
 3. Jury
  1. Nad organizacją i przebiegiem konkursu czuwa Jury, złożone z językoznawców pod przewodnictwem prof. dra hab. Andrzeja Markowskiego, honorowego przewodniczącego Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk.
  2. Członkowie Jury zajmują się w szczególności przygotowaniem tekstu dyktanda, czuwaniem nad prawidłowym przebiegiem konkursu, ogłaszaniem listy nagrodzonych, interpretacją postanowień niniejszego Regulaminu oraz rozstrzyganiem związanych z przebiegiem Dyktanda 2020 (online) sporów.
  3. Jury może podjąć decyzję o wykluczeniu z Dyktanda 2020 (online) uczestnika, który naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu.
  4. Jury zobowiązane jest do zachowania bezstronności podczas oceny poszczególnych prac.
 4. Przebieg konkursu
  1. 11 października 2020 roku (niedziela) odbędzie się dyktando próbne dla zarejestrowanych uczestników konkursu. Udział w dyktandzie próbnym nie jest obowiązkowy.
  2. Konkurs właściwy odbędzie się w 25 października 2020 roku (niedziela) o godzinie 11.00.
  3. 25 października 2020 roku uczestnicy Dyktanda 2020 (online) powinni zalogować się na stronie konkursu do godziny 10.30 i następnie postępować zgodnie z podaną na stronie instrukcją.
  4. Tekst dyktanda będzie dyktować prof. dr hab. Andrzej Markowski.
  5. Uczestnikom konkursu zostanie odtworzony tekst dyktanda, który wcześniej został utrwalony w pliku wideo (konieczne jest włączenie głośników).
  6. W trakcie dyktowania konkursowego tekstu pominięte zostanie czytanie wstępne i czytanie kontrolne.
  7. Po zakończeniu dyktowania uczestnicy konkursu będą mieli jedną minutę na sprawdzenie zapisanego tekstu. Po tym czasie wszystkie dyktanda zostaną automatycznie przesłane do Jury.
  8. Podczas pisania tekstu dyktanda uczestnikom nie wolno otwierać żadnych innych aplikacji ani zakładek przeglądarki, korzystać ze słowników i innych publikacji. Wyjście kursorem poza wyznaczony obszar pisania, próby włączenia autokorekty i wklejania tekstu w obszar pisania są niedozwolone, będą monitorowana i traktowane jako naruszenie zasad. Jeśli uczestnik naruszy zasady więcej niż pięć razy, zostanie wykluczony z udziału w Dyktandzie 2020 (online).
  9. Nie wolno dyktowanego tekstu pisać wersalikami, czyli wielkimi literami drukowanymi.
  10. Nie wolno zapisywanego tekstu kopiować czy też utrwalać.
  11. Ocenie podlegać będzie zarówno poprawność ortograficzna, jak i interpunkcyjna.
  12. Wszelkie niejednoznaczne zapisy wyrazów, grup wyrazowych (np. zapisanie obok siebie tej samej grupy wyrazowej raz łącznie, a raz rozłącznie) i znaków interpunkcyjnych (np. zapisanie obok siebie dwóch różnych znaków interpunkcyjnych) będą interpretowane na niekorzyść piszącego. Ewentualne poprawki należy nanieść poprzez usunięcie wyrazu błędnego i napisanie wersji poprawnej. Również w poprawkach nie wolno używać wersalików, czyli wielkich liter drukowanych.
  13. Jeśli na podstawie napisanych przez uczestników konkursu dyktand nie będzie można wyłonić zwycięzcy (będzie kilka prac bezbłędnych lub prac z  samą liczbą błędów), organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia dogrywki. Wyłonieni zostaną finaliści, którzy popełnili najmniejszą liczbę błędów.
  14. Finaliści wezmą udział w ostatecznej rozgrywce, która wyłoni zwycięzcę konkursu.
  15. Dyktanda zostaną sprawdzone tego samego dnia. Prace konkursowe będą sprawdzane najpierw automatycznie – z wykorzystaniem algorytmu, potem w sposób tradycyjny – przez Jury.
  16. Ogłoszenie wyników odbędzie się 25 października 2020 roku. Wyniki zostaną umieszczone na stronie: www.dyktando.info.pl .
  17. Wgląd do własnej pracy konkursowej będzie możliwy w terminie późniejszym, podanym przez Organizatorów.
  18. W tekście dyktanda użyte zostaną wyłącznie wyrazy odnotowane w „Wielkim słowniku ortograficznym PWN” pod redakcją Edwarda Polańskiego. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2016 lub utworzone zgodnie z zapisanymi w tym wydaniu słownika regułami.
 5. Nagrody
  1. Nagrody zostaną przyznane zwycięzcy Dyktanda 2020 (online) i osobom wyróżnionym po zakończeniu rozgrywek finałowych 25 października 2020 roku.
  2. Zwycięzca Ogólnopolskiego Konkursu Ortograficznego Dyktando 2020 (online) otrzyma laptop i tytuł MISTRZA ORTOGRAFII POLSKIEJ.
  3. Uczestnik konkursu, który zajął drugie miejsce, otrzyma czytnik e-booków i tytuł PIERWSZEGO WICEMISTRZA ORTOGRAFII POLSKIEJ, a uczestnik, który zajął miejsce trzecie, czytnik e-booków i tytuł DRUGIEGO WICEMISTRZA ORTOGRAFII POLSKIEJ.
  4. Realizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
  5. Realizator ustali ze zwycięzcami konkursu sposób odbioru nagród.
 6. Postanowienia końcowe
  1. Udział w konkursie jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni postanowień niniejszego Regulaminu.
  2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo (jeśli okoliczności będą tego wymagać) do skrócenia, przedłużenia, unieważnienia konkursu lub pewnych jego etapów.
  3. Nagrody muszą być odebrane do końca grudnia 2020 roku.
  4. Uczestnicy nierespektujący zasad określonych w niniejszym Regulaminie zostaną wykluczeni z udziału w konkursie.
  5. Niniejszy Regulamin dostępny jest w: Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek oraz na stronie internetowej: www.dyktando.info.pl .
  6. Realizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Ewentualne zmiany Regulaminu będą ogłaszane na stronie internetowej Realizatora.
  7. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Realizator lub Jury Dyktanda 2020 (online).

* Laureatami poprzednich Dyktand, w rozumieniu postanowienia pkt. 2, podpunkt j. Regulaminu, są zwycięzcy Dyktanda.

Klauzula informacyjna dla uczestników
Ogólnopolskiego Konkursu Ortograficznego DYKTANDO 2020 (online)

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/96/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119) dalej „RODO” informuję że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek, plac Sejmu Śląskiego 2, 40-032 Katowice, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem:
  • Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek, plac Sejmu Śląskiego 2, 40- 032 Katowice;
  • e-mail: iod@miasto-ogrodow.eu.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie Ortograficznym DYKTANDO 2020 (online).
 4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
  • art. 6 ust. 1 lit. e) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym;
  • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, czyli do wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze
  wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (wydanie nagród, dokonanie rozliczeń podatkowych, archiwizowanie dokumentów).
 5. Będziemy przetwarzać następujące Pani/Pana dane osobowe osobowe podane przy zgłoszeniu do konkursu:
  • imię i nazwisko,
  • data urodzenia,
  • adres e-mail.
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celu przetwarzania.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane:
  • organizatorowi i współorganizatorom konkursu, zgodnie z regulaminem konkursu,
  • tylko uprawnionym podmiotom i organom, a także zaufanym odbiorcom tj. podmiotom
  • przetwarzającym, świadczącym usługi dla Katowice Miasto Ogrodów – Instytucji Kultury im. Krystyny Bochenek (obsługa informatyczna, hosting poczty e-mail).
 8. Na podstawie obowiązujących przepisów ma Pani/Pan prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
  • sprostowania swoich danych (art. 16 RODO),
  • usunięcia (art. 17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 21 RODO),
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 ust. 1 RODO).
 9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu (w myśl art. 22 RODO).
 10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji konkursu oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami o archiwizacji dokumentów.