Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Ortograficznego DYKTANDO 2022

 1. Organizatorzy

  Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Ortograficznego Dyktando 2022 jest Urząd Miasta Katowice. Współorganizatorem są: Rada Języka Polskiego przy Prezydium PAN oraz Fundacja im. Krystyny Bochenek. Realizatorem konkursu jest Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek.

 2. Zasady uczestnictwa

  a) W Dyktandzie 2022 mogą uczestniczyć osoby powyżej 16 roku życia
  (do konkursu nie będą kwalifikowane osoby, które urodziły się po 22.10.2006 roku).
  b) Warunkiem uczestnictwa w Dyktandzie 2022 jest zarejestrowanie się, wypełnienie zgłoszenia i otrzymanie drogą e-mailową potwierdzenia
  o zakwalifikowaniu do konkursu.
  c) Zgłoszenia udziału w konkursie można dokonać, wypełniając formularz
  na stronie www.dyktando.info.pl .
  d) Realizator gwarantuje udział w Dyktandzie 2022 500 osobom, które pierwsze zgłoszą chęć przystąpienia do konkursu.
  e) Realizator prowadzi bazę danych. Po otrzymaniu zgłoszenia nadaje osobie wyrażającej chęć udziału w Dyktandzie 2022 numer identyfikacyjny i przesyła jej e-mailem informację zwrotną o treści: Zostałeś zarejestrowany pod nr……
  f) Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 14 października 2022 roku (piątek).
  g) W konkursie nie mogą uczestniczyć absolwenci filologii polskiej z tytułem licencjata bądź magistra, a także pracownicy naukowi z tego zakresu.
  h) W konkursie nie mogą uczestniczyć laureaci poprzednich Dyktand*.
  i) Udział w konkursie jest bezpłatny.
  j) Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży ani kosztów noclegu.
  k) Warunkiem uczestnictwa w Dyktandzie i zarejestrowania się jest zapoznanie się z klauzulą informacyjną i jej zaakceptowanie.

 3. Jury

  a) Nad organizacją i przebiegiem konkursu czuwa złożone z językoznawców Jury, któremu przewodniczy profesor Katarzyna Kłosińska, przewodnicząca Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk.
  b) Członkowie Jury zajmują się w szczególności przygotowaniem tekstu dyktanda, czuwaniem nad prawidłowym przebiegiem konkursu, ogłaszaniem listy nagrodzonych, interpretacją postanowień niniejszego Regulaminu oraz rozstrzyganiem związanych z przebiegiem Dyktanda 2022 sporów.
  c) Jury może podjąć decyzję o wykluczeniu z Dyktanda 2022 uczestnika, który naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu.
  d) Jury zobowiązane jest do zachowania bezstronności podczas oceny poszczególnych prac.

 4. Przebieg konkursu

  a) Konkurs odbędzie się w 22 października 2022 roku (sobota) w Instytucji Kultury im. Krystyny Bochenek w Katowicach o godzinie 11.00.
  b) Uczestnicy Dyktanda 2022 powinni przybyć do Instytucji Kultury
  im. Krystyny Bochenek w Katowicach na godzinę przed rozpoczęciem zmagań konkursowych i w recepcji usytuowanej w holu potwierdzić swoją chęć udziału w konkursie.
  c) Podczas pisania tekstu dyktanda uczestnikom nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych, porozumiewać się między sobą, opuszczać sali
  przed zebraniem prac, korzystać z wszelkich urządzeń elektronicznych (telefonów komórkowych, notesów, laptopów itp.), słowników.
  d) Nie wolno dyktowanego tekstu pisać wersalikami, czyli wielkimi literami drukowanymi.
  e) Nie wolno dyktowanego tekstu pisać przez kalkę lub kopiować go w inny sposób.
  f) Ocenie podlegać będzie zarówno poprawność ortograficzna,
  jak i interpunkcyjna zapisanego tekstu.
  g) Wszelkie nieczytelne i niejednoznaczne zapisy wyrazów, grup wyrazowych
  i znaków interpunkcyjnych będą interpretowane na niekorzyść piszącego. Ewentualne poprawki należy nanieść przez skreślenie wyrazu błędnego
  i napisanie powyżej wersji poprawnej. Skreślenia muszą być wyraźnie zaznaczone. Również w poprawkach nie wolno używać wersalików,
  czyli wielkich liter drukowanych.
  h) Jeśli na podstawie napisanych przez uczestników konkursu dyktand nie będzie można wyłonić zwycięzcy (będzie kilka prac bezbłędnych lub prac z tą samą liczbą błędów), organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia dogrywki. Wyłonieni zostaną finaliści, którzy popełnili najmniejszą liczbę błędów.
  i) Finaliści wezmą udział w ostatecznej rozgrywce, która wyłoni zwycięzcę konkursu.
  j) Dyktanda zostaną sprawdzone tego samego dnia.
  k) Ogłoszenie wyników odbędzie się 22 października 2022 roku około godziny 15.00 w Instytucji Kultury im. Krystyny Bochenek.
  l) Wgląd do własnej pracy konkursowej będzie możliwy w terminie późniejszym, podanym przez organizatorów.
  m) W tekście dyktanda użyte zostaną wyłącznie wyrazy odnotowane w „Wielkim słowniku ortograficznym PWN” pod redakcją Edwarda Polańskiego. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2016 lub utworzonezgodnie z zapisanymi w tym wydaniu słownika regułami.

 5. Nagrody

  a) Nagrody zostaną przyznane zwycięzcy Dyktanda 2022 i osobom wyróżnionym po zakończeniu rozgrywek finałowych 22 października 2022 roku.
  b) Zwycięzca Ogólnopolskiego Konkursu Ortograficznego Dyktando 2022
  otrzyma nagrodę główną w wysokości 30 000 złotych i tytuł MISTRZA ORTOGRAFII POLSKIEJ.
  c) Uczestnik konkursu, który zajął drugie miejsce, otrzyma nagrodę w wysokości 15 000 złotych i tytuł PIERWSZEGO WICEMISTRZA ORTOGRAFII POLSKIEJ, a uczestnik, który zajął miejsce trzecie, nagrodę w wysokości 5 000 złotych i tytuł DRUGIEGO WICEMISTRZA ORTOGRAFII POLSKIEJ.
  d) Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody pieniężne pomniejszone o kwotę 10% zryczałtowanego podatku dochodowego.
  e) Realizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród pieniężnych.

 6. Postanowienia końcowe

  a) Udział w konkursie jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni postanowień niniejszego Regulaminu.
  b) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo (jeśli okoliczności będą tego wymagać) do skrócenia, przedłużenia, unieważnienia konkursu lub pewnych jego etapów.
  c) Nagrody muszą być odebrane do końca grudnia 2022 roku.
  d) Uczestnicy nierespektujący zasad określonych w niniejszym Regulaminie zostaną wykluczeni z udziału w konkursie. W trakcie konkursu decyzję
  o wykluczeniu podejmować będą osoby pilnujące przestrzegania
  przez piszących dyktando postanowień Regulaminu.
  e) Niniejszy Regulamin dostępny jest w: Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek oraz na stronie internetowej: www.dyktando.info.pl .
  f) Realizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Ewentualne zmiany Regulaminu będą ogłaszane na stronie internetowej Realizatora.
  g) Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Realizator lub Jury Dyktanda 2022.  * Laureatami poprzednich Dyktand, w rozumieniu postanowienia pkt. 2,
  podpunkt h. Regulaminu, są zwycięzcy Dyktanda. W Dyktandzie 2022 mogą uczestniczyć

  laureaci Dyktanda online 2020.
Skip to content